Algemene voorwaarden

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant en het bedrijf Het Meubelhuis ingevolge het plaatsen van een bestelling op de website www.hetmeubelhuis.be. 

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.hetmeubelhuis.be, evenals het online plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Het Meubelhuis, impliceert dat het de klant onvoorwaardelijk en onherroepellijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – CONTACTGEGEVENS

Het Meubelhuis is een eenmanszaak, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-2850 Boom, Kerkhofstraat 70. Email: [email protected], telefoon +32 3 448 23 87.

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf Het Meubelhuis op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder klant: iedere consument die een commerciële relatie aangaat met Het Meubelhuis door de aankoop van een product of dienst via de website www.hetmeubelhuis.be . Een klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Het Meubelhuis. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 5.

Artikel 5 – BESTELLEN

De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www.hetmeubelhuis.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Het Meubelhuis, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaatsgevonden hebben tussen de partijen. De klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling waarin alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de klant. Deze informatie wordt nogmaals herbevestigd via email en op papier ten laatste bij levering van de bestelling bij de klant.

Artikel 6 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden desgevallend apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Het Meubelhuis houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van Het Meubelhuis tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Het Meubelhuis houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met VISA, American Express, MasterCard, Bancontact, PayPal, KBC online, overschrijving en iDEAL (alleen voor Nederland). De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven heeft aan Het Meubelhuis. In geval de bank van de klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, de PayPal account of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Voor de afhandeling van de online betaling werkt Het Meubelhuis samen met MOLLIE. Het Meubelhuis heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten.

Artikel 7 - BESCHIKBAARHEID

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Het Meubelhuis, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de Leverancier. Het Meubelhuis engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Het Meubelhuis niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Het Meubelhuis onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de klant contact opneemt met zijn/haar bank.

Artikel 8 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België of Nederland, met uitzondering van postbussen. Het Meubelhuis houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via email of per telefoon. Op de factuur worden ook de transport kosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop desgevallend de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant moet dan zelf contact opnemen met Het Meubelhuis of de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Voor het geval deze 2de levering om redenen te wijten aan de klant niet kan plaatsvinden, behoudt Het Meubelhuis zich het recht voor om extra leverkosten aan te rekenen. Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen, engageert Het Meubelhuis zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Indien er een leveringstermijn werd overeengekomen - die eveneens zichtbaar is bij de bestelling indien afwijkend van 30 dagen (voornamelijk voor maatwerk of producten die niet op voorraad zijn) -, dan geldt deze leveringstermijn. Als een product niet binnen de leveringstermijn of bij gebreke daaraan binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Het Meubelhuis om de levering te laten verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Contact opnemen moet gebeuren via de sectie "Help & Contact" op de website van www.hetmeubelhuis.be , en de instructies op het scherm te volgen. Indien Het Meubelhuis de levering niet binnen voormelde aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 60 dagen, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Artikel 9 – NON CONFORMITEIT

Alle producten en diensten die op de website van Het Meubelhuis te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Het Meubelhuis wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Het Meubelhuis zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in artikelen 8 en 9 van deze Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in artikel 8 en 9 strikt gerespecteerd worden, kan de klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voorzover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door Het Meubelhuis vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

Artikel 10 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "marktpraktijken en consumentenbescherming", heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant Het Meubelhuis op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via Het Modelformulier voor herroeping dewelke is opgenomen onderaan deze algemene voorwaarden. Daarvoor moet hij het retourformulier invullen. Conform de wet van 30 december 2013, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, onder persoonlijk karakter vallen bijvoorbeeld zetels en stoelen die een andere kleur en opstelling hebben dan de beschikbare foto's op de site. Of op producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Het Meubelhuis op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Het Meubelhuis niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Het Meubelhuis, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. Hiervoor dient de klant een aangetekend schrijven te verzenden naar Het Meubelhuis, waarin zij vermelden dat zij willen afzien van de aankoop. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 60 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. Het Meubelhuis zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

Artikel 11 – WAARBORG

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat de artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden moet de klant zelf bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Het Meubelhuis kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de klant onmiddellijk contact opnemen met de dienst na verkoop van de Leverancier van het betreffende product, waarvan de coördinaten door Het Meubelhuis aan de Klant op aanvraag zullen worden medegedeeld. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Het Meubelhuis). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 2 maanden na ontvangst van het product. Als deze 2 maanden voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden. De wettelijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Het Meubelhuis zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusive eigendom van Het Meubelhuis, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Het Meubelhuis een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Het Meubelhuis. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door Het Meubelhuis.

Reviews achtergelaten door klanten kunnen verder gebruikt worden zonder vermelding van eigen namen of emailadressen voor commerciële doeleinden zoals gebruik van de reviews bij printadvertenties en vermelding op andere webpagina's van collega's.

Artikel 13 - VERANTWOORDELIJKHEID

Het Meubelhuis kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten, …) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. Het Meubelhuis treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Het Meubelhuis een link heeft op haar website. Het Meubelhuis kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van www.hetmeubelhuis.be. Het Meubelhuis wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van www.het-meubelhuis.be, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier. Het Meubelhuis kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Het Meubelhuis aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Het Meubelhuis beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Artikel 14 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen worden alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Artikel 15 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Meubelhuis kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De klanten zullen op adequate manier verwittigd worden van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, via de rubriek "Help & Contact" op de website van www.het-meubelhuis.be, of op een andere manier. De klanten engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen, van zodra ze hiervan op de hoogte gebracht zijn. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 4, nadat door Het Meubelhuis gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het Meubelhuis behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Het Meubelhuis elke belangrijke wijziging meedelen aan haar klanten. De klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van www.hetmeubelhuis.be hun account te deactiveren. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 16 – KLACHTEN

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor Het Meubelhuis. Elke klant van Het Meubelhuis met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers van de klantendienst. Zij zijn elke werkdag bereikbaar via mail of live chat via de link "Help & Contact" die op elke pagina van de site beschikbaar is.

Artikel 17 – PRIVACYBELEID

Het Meubelhuis houdt uw privé gegevens privé

Hier spelen we open kaart en gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

  • Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd: Wij gebruiken uw e-mailadres slechts om uw bestelling af te ronden. Enkel na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming worden aanbiedingen of nieuwsbrieven verstuurd.

Indien u geen berichten meer wenst te ontvangen van Het Meubelhuis kan u zich te allen tijde uitschrijven.

Uw privé gegevens worden door ons enkel gebruikt om uw bestelling correct af te handelen.

Hoe beschermen we uw informatie ?

Wij maken gebruik van tal van beveiligde systemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen wanneer u een bestelling plaatst of gegevens inbrengt, verzendt of uw persoonlijke gegevens raadpleegt.

Wij maken gebruik van een beveiligde server.  Alle verstrekte gevoelige/krediet informatie wordt getransfereerd via Secure Socket Layer (SSL) technologie.Deze wordt vervolgens geïncryteerd in de database van onze partner, verantwoordelijk voor de betalingen, die enkel toegankelijk is voor de daartoe gematigde personen met speciale toegangsrechten: Deze hebben de verplichting deze informatie als vertrouwelijk te behandelen. Informatie zoals uw kredietkaart gegevens worden niet op onze servers bewaard.

Maken we gebruik van cookies ?

Ja, wij gebruiken cookies (Cookies zijn kleine bestanden die door internetservers worden verstuurd en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer als u aan uw webbrowser hier de toestemming voor gegeven hebt. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt en uw persoonlijke voorkeuren registreert.

Wij gebruiken cookies om de items in uw winkelwagen op te slaan, uw persoonlijke instelling voor toekomstige bezoeken bij te houden, gegevens te verzamelen over het verkeer op en interactie met onze site zodat we onze service in de toekomst nog kunnen verbeteren. Hiervoor kan het gebeuren dat we gebruik maken van derden om onze bezoekers beter te begrijpen. Deze hebben echter op geen enkel moment de toestemming deze informatie te gebruiken met andere doeleinden dan het verder ontwikkelen van ons bedrijf. Meer info over het instellen van je persoonlijke cookievoorkeuren kunt u hier terugvinden.

Maken we informatie over aan derden ?

Uw informatie wordt noch verkocht, noch verhuurd noch overgemaakt aan derden met uitzondering van onze vertrouwde partners die ons helpen in de operationele aspecten van onze website, de levering van onze service aan u zolang deze partners deze informatie als vertrouwelijk behandelen en webshops waarvoor Het Meubelhuis de marketing en communicatie voor verzorgt. Enkel wanneer wij wettelijk hiertoe verplicht zouden worden of ter bescherming van onze rechten, eigendom of veiligheid.

Artikel 18 – ALGEMENE BEPALING

Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

MODELFORMULIER

Aan Het Meubelhuis, Kerkhofstraat 70, 2850 Boom (per aangetekende zending).

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen (*)

− Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

− Naam/Namen consument(en):

− Adres consument(en):

Handtekening van consument(en)

Datum - Plaats